Jakie studia Cię interesują?

Poznaj nasze kierunki

Ekonomia

dla tych, którzy chcą się nauczyć wykorzystywać w praktyce wiedzę o współczesnej ekonomii w polityce gospodarczej.

Studia na specjalności ekonomia globalna i menedżerska na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podporządkowane są głównie potrzebom i wymogom regionalnego, krajowego i unijnego rynku pracy i to zarówno w ujęciu bieżącym, jak i długookresowym. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiąść muszą nie tylko pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, ale także – i przede wszystkim – winni być zdolni do jej praktycznego wykorzystania w polityce gospodarczej.

dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy o szeroko pojętej komunikacji w mediach i biznesie, chcących zostać specjalistami w sferze kreowania wizerunku, dziennikarstwa ekonomicznego, public relations, negocjacji, komunikacji wewnętrznej lub doradztwa politycznego.

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy o komunikowaniu w mediach i biznesie. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, specjalistów public relations, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych. Ponieważ wizerunek oraz reputacja firmy, polityka, urzędu, instytucji staje się coraz bardziej docenianą wartością, naszą specjalność można nazwać specjalnością XXI wieku.

Specjalność Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia. Studia zapewniają nabycie kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy na poziomie managera przedsiębiorstwa, uczą kreatywności i analityki w przygotowaniu strategii biznesu, w tym min. strategii marketingowej, produkcyjnej, zarządzania jakością, prognozowania kursów walutowych i stóp procentowych, kierowania projektem, wsparcia eksperckiego w podejmowaniu decyzji, co jest niezbędne w podejmowaniu działalności doradztwa biznesowego. Student pozna technikę przygotowania biznes planu, analiz finansowych przedsiębiorstwa, wyceny nieruchomości, operatu szacunkowego, studium wykonalności, oceny inwestycji. Nie bez powodu specjalność SBiPGwWG należy do najczęściej wybieranych przez studentów studiów dziennych i zaocznych.

czyli specjalność dla wiążących swoją przyszłość z obszarem HR firm, przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej. To tutaj poznasz profesjonalne i skuteczne narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi na wszystkich stanowiskach menedżerskich.

Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich, a jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń. Studia na tej specjalności pozwalają wzbogacić kwalifikacje ekonomisty o kompetencje zarządcze w obszarze zasobów ludzkich. Dają także możliwość rozwoju w obszarze psychologii i zarządzania, wreszcie oferują ciekawe kontakty z praktyką – zarówno w trakcie zajęć, jak i przy realizacji własnych projektów lub w ramach koła naukowego.

Kierunek prawno-ekonomiczny

adresowany do absolwentów szkół średnich interesujących się zarówno zagadnieniami gospodarczymi, jak i stroną prawną procesów ekonomicznych. Ma przygotowywać absolwentów, którzy będą zlecać prawnikom wykonywanie usług na rzecz przedsiębiorstwa lub innych podmiotów funkcjonujących w szeroko rozumianej sferze gospodarczej.

Studiując na kierunku prawno-ekonomicznym zdobędziesz wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania gospodarki rynkowej, jak również posiądziesz umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Nauczysz się analizować oraz oceniać wzajemne interakcje między „zewnętrznymi” (niezależnymi od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami ekonomicznymi i prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa.

Finance

realizowany od roku 2014/15 wyłącznie w języku angielskim. Jest to kierunek międzywydziałowy, płatny, realizowany na Wydziale Ekonomii oraz Wydziale Zarządzania.

Zarządzanie

dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. To tutaj przygotujesz się do do pracy w sektorze handlu, w agencjach reklamowych, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych i usługowych z uwzględnieniem najnowszej wiedzy o e-marketingu i e-handlu.

Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego.

daje możliwość zdobycia niezwykle pożądanych umiejętności mających decydujący wpływ na przyszły przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się, jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Miej przewagę nad innymi.

Specjalność komunikacja w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez praktyków. Wybierając tą specjalność decydujesz się na rozwój swoich kompetencji społecznych, które przez wielu określane są jako najbardziej pożądane w pracy.

przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. To właśnie u nas uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka oraz doradcy, konsultanta. Damy Ci możliwość uczestniczenia w oryginalnych zajęciach, m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa.

Konsulting gospodarczy to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania, która kompleksowo, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w zarządzaniu, przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta.

to Twoja specjalność, jeśli chcesz się przygotować do logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem, jak też w skali tzw. łańcuchów dostaw. Nauczymy Cię zarządzać procesami: transportu, magazynowania, obsługi zapasów, oraz innymi działaniami, tak aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje i po możliwie najniższych kosztach.

Logistyka krajowa i międzynarodowa to specjalność studiów przygotowująca do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali tzw. łańcuchów dostaw. Dotyczy więc przepływów surowców, materiałów, części, wyrobów gotowych, towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach z dostawcami i odbiorcami.

czyli wszystko o profesjonalnym i efektywnym zarządzaniu współczesnymi organizacjami biznesowymi oraz o ich doskonaleniu. Nasza specjalność to Twój najlepszy biznes.

Organizacja i zarządzanie w biznesie jest specjalnością pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość.

to miejsce dla wszystkich, którzy chcą nabyć umiejętności zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi, tworzenia biznesplanów, wyceny nieruchomości, doradztwa na rynku nieruchomości czy zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, i chcą być w tym najlepsi!

Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

to specjalność ucząca całościowego postrzegania przedsiębiorstwa, łącząca: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania, czyli wszystko, co musisz wiedzieć, aby dobrze zarządzać przedsiębiorstwem każdej wielkości.

Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.

Pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje z tej dziedziny przydadzą się każdemu, niezależnie od stanowiska, jakie będzie zajmował w przedsiębiorstwie. Tobie również!

Przedsiębiorstwa potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zatem zarówno zarządzaniem kapitałem ludzkim jako wartością (twardy HR), jak i ludźmi jako partnerem (miękki HR).

Poznaj praktyczne metody i narzędzia do zarządzania projektami umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zdobyta na naszej specjalności wiedza pozwoli Ci być poszukiwanym i cenionym specjalistą o wysokich kompetencjach, który znakomicie poradzi sobie w każdym biznesie i przedsiębiorstwie.

to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania a zarazem jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy w dziedzinie zarządzania. Biegłość w zakresie zarządzania projektami stanowi istotny wyróżnik skutecznego lidera biznesu.

Finanse i rachunkowość biznesu

jest specjalnością dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, aby zostać dobrym, czyli skutecznym menedżerem. Połączysz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz rynków finansowych z analitycznym podejściem do formułowania oraz realizacji rynkowych strategii działania.

Specjalność analityka usług finansowych oferowana na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych, aby być skutecznym menedżerem. Student w trakcie studiów na specjalności pozyskuje kompetencje wyróżniające analityka usług finansowych. Nabywa wiedzę o uczestniczących na nim podmiotach biznesowych, a więc zarówno o dostawcach usług finansowych, jak i o klientach korporacyjnych oraz indywidualnych.

umożliwia nabycie wiedzy o zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

to prestiżowa i jedyna tego rodzaju specjalność w kraju zapewniająca absolwentom doskonałą pracę. Najistotniejszym aspektem specjalności jest praktyczne i projektowe podejście do studiów, podczas których studenci nabywają umiejętności budowania i zarządzania długoterminową strategią finansowania rozwoju przedsiębiorstw, portfelem inwestycyjnym w ramach funduszy inwestycyjnych, strategii upublicznienia spółki (przygotowanie prospektu emisyjnego, strategia emisji i określania ceny emisyjnej, systemy gwarantowania emisji itp.).

Specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania jest jedynym tego typu programem kształcenia w polskich wyższych uczelniach ekonomicznych. Cechą charakterystyczną specjalności jest nowoczesność programu, jego unikatowość oraz prestiż.

Product and Process Management

specjalność anglojęzyczna prowadzona w ramach kierunku Product & Process Management na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich), od roku akademickiego 2015/2016. Studia płatne.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

To kierunek kształcący w dziedzinie procesów produkcyjnych, modelowania ich jakości i efektywnego zarządzania, z uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa, jakości i ekologii.
Na I stopniu nie ma podziału na specjalności.

Towaroznawstwo

to Twoja specjalność, jeśli masz zacięcie marketingowe i chcesz wiedzieć, jak działać skutecznie na rynku, aby w przyszłości Twój produkt odniósł sukces. W tym celu wyposażymy Cię w pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności: od tworzenia i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, po wprowadzenie produktu na rynek i zarządzanie nim na każdym etapie.

W zakresie oferty edukacyjnej tej specjalności duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania. Specjalność kształci i przygotowuje w zakresie zarządzania (projektowania) innowacji produktowych odpowiadającym potrzebom rynku oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorstwa (wykorzystanie instrumentów marketingowych i jakości).

dla tych, dla których liczy się jakość produktu i chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Stawiamy na wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz w jednostkach usługowych.

Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menadżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych).

jest miejscem, w którym przygotowujemy ekspertów i menedżerów jakości w zakresie środków spożywczych. Rozwijamy umiejętności i kompetencje w obszarze oceny jakości żywności, projektowania i wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz analizy preferencji konsumentów żywności.

Profil kształcenia na specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie menedżerów jakości w zakresie produkcji środków spożywczych. Program studiów obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości sensorycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania surowców i produktów żywnościowych.

to specjalność ucząca poszukiwanej umiejętności stosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych oraz w jednostkach administracji publicznej. Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z systemowym podejściem do zarządzania w organizacji.

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością, w szczególności projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych.

Informatyka i ekonometria

lubisz rozkładać wszystko na czynniki pierwsze? Analityka gospodarcza to Twoja specjalność, jeśli w przyszłości chcesz być poszukiwanym specjalistą – analitykiem tworzącym profesjonalne analizy na potrzeby biznesu, przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych.

Jest to specjalność kształcąca analityków – poszukiwanych specjalistów, przygotowanych do sporządzania profesjonalnych analiz na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych.

to specjalność dla tych wszystkich, którzy słusznie uważają, że e-biznes to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi rynku światowego, i którzy chcą się stać nowej klasy menedżerami-informatykami zdolnymi twórczo, praktycznie i efektywnie działać w e-biznesie na skalę międzynarodową.

Celem specjalności Elektroniczny Biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów–informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.

kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu rozwiązań informatycznych, świetnie znających uwarunkowania ekonomiczne i potrafiących przełożyć wiedzę informatyczną na innowacyjne osiągnięcia biznesu i e-biznesu. To tutaj poznasz najnowsze trendy rozwoju technologii informatycznych, wyjeżdżając na zagraniczne praktyki do liczących się w świecie instytucji lub realizując projekty wewnątrz Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych świadomi uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej.

dostarcza narzędzi w obszarze nowoczesnych finansów, umożliwiając kształtowanie, modyfikowanie i prognozowanie zdarzeń na rynkach finansowych. Łącząc wiedzę z zakresu finansów, matematyki, metod informatycznych i ekonometrycznych, inżynieria finansowa pozwala tworzyć strategie inwestycyjne, prognozować ceny instrumentów finansowych czy zarządzać ryzykiem inwestycji.

Inżynieria finansowa jest dziedziną nowoczesnych finansów, która dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz do ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi.

Pasjonują Cię nowe technologie, uważnie obserwujesz przemiany Internetu? Właśnie znalazłeś dobry kierunek, by stać się poszukiwanym na rynku pracy specjalistą z praktyczną i interdyscyplinarną wiedzą wykorzystywaną do tworzenia i zarządzania tak niesamowitymi projektami, jak np. „inteligentne budynki”. Jeśli więc inżynieria, fizyka, technika, ekonomia i Internet są Ci bliskie, czekamy!

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

specjalność realizowana w języku angielskim, studia płatne.

to specjalność odpowiadająca na jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jeśli więc chcesz dobrze przygotować się do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, nie trać czasu i wybierz naszą specjalność.

Logistyka międzynarodowa należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu, co więcej jest nauką interdyscyplinarną, ściśle związaną z biznesem międzynarodowym. Zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego studia licencjackie na specjalności logistyka międzynarodowa mają charakter studiów zawodowych. Mają one przygotować studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Temu celowi podporządkowany jest charakter i zakres oferowanych zajęć.

uczy niezbędnej znajomości zasad dyplomacji gospodarczej (ekonomicznej), czyli zabiegów mających na celu skuteczne forsowanie interesów przedsiębiorstw na poziomie instytucji unijnych i wspieranie przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Specjalność tych wszystkich, którzy wyposażeni w praktyczną wiedzę dotyczącą Unii chcą w przyszłości kompetentnie poruszać się w świecie gospodarki unijnej i z sukcesem na nią wpływać.

Specjalność przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dostarcza praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych i regulacjach na europejskim rynku pracy oraz wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji w dyplomacji gospodarczej.

Jeśli chcesz poznać i zrozumieć relacje oraz możliwe strategie zachodzące między dwoma i więcej podmiotami znajdującymi się w różnych państwach, aby być najlepszym menedżerem działającym w biznesie międzynarodowym, lepszej specjalności dla siebie nie znajdziesz!

Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu zawarcia transakcji, firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Oprócz wiedzy na temat strategii międzynarodowej, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi.

Gospodarka turystyczna

Jeśli chcesz odbyć praktyki za granicą w międzynarodowej korporacji turystycznej, uważasz, że najlepiej uczyć się od praktyków, by dogłębnie poznać sposób funkcjonowania biznesu turystycznego, a do tego chcesz w przyszłości nim zarządzać, to właśnie odkryłaś/odkryłeś swój kierunek na ciekawe studia... i życie.

Gospodarka turystyczna ma charakter interdyscyplinarny o wymiarze światowym. Oznacza to zróżnicowanie przedsiębiorstw świadczących usługi będące przedmiotem zainteresowania i konsumpcji turystów. Możemy analizować przedsiębiorstwa oferując usługi noclegowe (hotele, motele, pensjonaty, schroniska), biura podróży o znaczeniu globalnym – tour operatorzy i lokalnym –agenci, przedsiębiorstwa transportowe, udostępniania dóbr kultury, rozrywki itp.

Satysfakcja i zadowolenie turystów w danym regionie zależy od współpracy wielu podmiotów (m.in. samorządy, przedsiębiorstwa, miejscowa społeczność). Jeśli chcesz wiedzieć, jak skutecznie powiązać działania wszystkich tych podmiotów, aby skutecznie, czyli z sukcesem, zarządzać turystyką w regionie i cieszyć się satysfakcjonującą pracą nie tylko w Polsce, to zapraszamy Cię na naszą i Twoją specjalność.

Przedsiębiorstwa muszą współpracować aby wytworzyć produkt satysfakcjonujący turystę, mieszkańcy tworzą atmosferę i mogą „sprzedawać” swoją kulturę i folklor. Regiony bowiem konkurują o turystów i inwestorów w skali nie tylko krajowej, ale także kontynentalnej a nawet światowej. Stąd tak ważny jest marketing terytorialny, badania rynku, zarządzania regionem, finanse publiczne, umiejętność formułowania strategii rozwoju turystyki oraz analiza pracy samorządów. A tego wszystkiego nauczysz się na specjalności zarządzanie turystyką w regionie.

Polityka społeczna

to specjalność dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i polityki społecznej do pracy w instytucjach usług społecznych, takich jak: zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, urzędy pracy, fundacje i stowarzyszenia.

Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Polityka społeczna to bardzo rozległa dziedzina, oferująca ciekawą pracę dla osób o zainteresowaniach społecznych i ekonomicznych. Specjalność przygotowuje nowoczesnych menedżerów i pracowników instytucji usług społecznych, w tym: opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy.

najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętność trafnego rozpoznawania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów społecznych. Po naszej specjalności będziesz potrafił gromadzić i analizować dane, tworzyć plany i strategie operacyjne, negocjować, tworzyć wizerunek społeczny, pisać teksty perswazyjne, zarządzać projektami oraz organizować kampanie społeczne.

Specjalność przygotowuje pracowników łączących wiedzę z polityki społecznej, wiedzę ekonomiczną i wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, do pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a zwłaszcza w publicznych i prywatnych instytucjach sfery polityki społecznej.

Finanse i rachunkowość

czyli wszystko, co powinien wiedzieć i potrafić ekonomista doskonale przygotowany do pracy w sektorze bankowym, instytucjach kredytowych oraz instytucjach pośrednictwa finansowego - ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o najnowszych produktach i usługach bankowości elektronicznej.

Specjalność bankowość poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

specjalność dla chcących nabyć umiejętność swobodnego i kompetentnego analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych i społecznych pod kątem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny rynków finansowych, tworzenia strategii podatkowych, inwestowania na giełdzie, pozyskiwania i wykorzystywania funduszy UE.

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. Pozwala ona poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmy finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz metodykę aplikacji o środki unijne. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego.

dla chcących poznać tajniki obsługi podatkowej i skarbowej firm, przedsiębiorstw, osób fizycznych i prawnych. To od nas wychodzą najlepsi specjaliści w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej podmiotów krajowych i zagranicznych, a także specjaliści analizy ekonomicznej i finansowej.

Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

Jeśli chcesz poznać prawne i ekonomiczne aspekty wiedzy o ubezpieczeniach i stać się specjalistą w zakresie interpretacji i oceny warunków ubezpieczeń, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz procedur likwidacji szkód, to specjalność dla Ciebie.

Ubezpieczenia gospodarcze to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 60 lat tradycję na Uniwersytecie.

Ekonomia

dla tych, którzy chcą się nauczyć wykorzystywać w praktyce wiedzę o współczesnej ekonomii w polityce gospodarczej.

Studia na specjalności ekonomia globalna i menedżerska na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podporządkowane są głównie potrzebom i wymogom regionalnego, krajowego i unijnego rynku pracy i to zarówno w ujęciu bieżącym, jak i długookresowym. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiąść muszą nie tylko pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, ale także – i przede wszystkim – winni być zdolni do jej praktycznego wykorzystania w polityce gospodarczej.

dla wszystkich, którzy chcą profesjonalnie prowadzić własne przedsiębiorstwo lub jako specjaliści z zakresu gospodarki żywnościowej kierować instytucjami sektora rolno-żywnościowego.

Specjalność gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu mechanizmów europejskiego i światowego rynku żywności. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji europejskich związanych z gospodarką żywnościową i Wspólną Polityką Rolną, zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw branży rolno-żywnościowej oraz gwarantowania jakości artykułów żywnościowych.

dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy o szeroko pojętej komunikacji w mediach i biznesie, chcących zostać specjalistami w sferze kreowania wizerunku, dziennikarstwa ekonomicznego, public relations, negocjacji, komunikacji wewnętrznej lub doradztwa politycznego.

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy o komunikowaniu w mediach i biznesie. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, specjalistów public relations, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych. Ponieważ wizerunek oraz reputacja firmy, polityka, urzędu, instytucji staje się coraz bardziej docenianą wartością, naszą specjalność można nazwać specjalnością XXI wieku.

dla zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu działalności gospodarczej oraz poznaniem narzędzi pozwalających rozwiązywać problemy firm i przedsiębiorstw.

Specjalność strategia biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia, w szczególności instytucji finansowych, administracji publicznej. Studia zapewniają wszechstronną wiedzę i umiejętność przydatne dla przyszłych właścicieli firm, jak i menadżerów, których decyzje będą wpływały na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw i instytucji.

czyli specjalność dla wiążących swoją przyszłość z obszarem HR firm, przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej. To tutaj poznasz profesjonalne i skuteczne narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi na wszystkich stanowiskach menedżerskich.

Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich, a jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń. Studia na tej specjalności pozwalają wzbogacić kwalifikacje ekonomisty o kompetencje zarządcze w obszarze zasobów ludzkich. Dają także możliwość rozwoju w obszarze psychologii i zarządzania, wreszcie oferują ciekawe kontakty z praktyką – zarówno w trakcie zajęć, jak i przy realizacji własnych projektów lub w ramach koła naukowego.

Specjalności – kierunek
Poznaj nasze kierunki

Innovation Management

Kierunek prawno-ekonomiczny

adresowany do absolwentów szkół średnich interesujących się zarówno zagadnieniami gospodarczymi, jak i stroną prawną procesów ekonomicznych. Ma przygotowywać absolwentów, którzy będą zlecać prawnikom wykonywanie usług na rzecz przedsiębiorstwa lub innych podmiotów funkcjonujących w szeroko rozumianej sferze gospodarczej.

Studiując na kierunku prawno-ekonomicznym zdobędziesz wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania gospodarki rynkowej, jak również posiądziesz umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Nauczysz się analizować oraz oceniać wzajemne interakcje między „zewnętrznymi” (niezależnymi od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami ekonomicznymi i prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa.

Financial Engineering

kierunek anglojęzyczny, studia płatne.

Finance

realizowany od roku 2014/15 wyłącznie w języku angielskim. Jest to kierunek międzywydziałowy, płatny, realizowany na Wydziale Ekonomii oraz Wydziale Zarządzania.

Zarządzanie

dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. To tutaj przygotujesz się do do pracy w sektorze handlu, w agencjach reklamowych, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych i usługowych z uwzględnieniem najnowszej wiedzy o e-marketingu i e-handlu.

Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego.

daje możliwość zdobycia niezwykle pożądanych umiejętności mających decydujący wpływ na przyszły przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się, jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Miej przewagę nad innymi.

Specjalność komunikacja w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez praktyków. Wybierając tą specjalność decydujesz się na rozwój swoich kompetencji społecznych, które przez wielu określane są jako najbardziej pożądane w pracy.

przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. To właśnie u nas uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka oraz doradcy, konsultanta. Damy Ci możliwość uczestniczenia w oryginalnych zajęciach, m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa.

Konsulting gospodarczy to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania, która kompleksowo, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w zarządzaniu, przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta.

to Twoja specjalność, jeśli chcesz się przygotować do logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem, jak też w skali tzw. łańcuchów dostaw. Nauczymy Cię zarządzać procesami: transportu, magazynowania, obsługi zapasów, oraz innymi działaniami, tak aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje i po możliwie najniższych kosztach.

Logistyka krajowa i międzynarodowa to specjalność studiów przygotowująca do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali tzw. łańcuchów dostaw. Dotyczy więc przepływów surowców, materiałów, części, wyrobów gotowych, towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach z dostawcami i odbiorcami.

czyli wszystko o profesjonalnym i efektywnym zarządzaniu współczesnymi organizacjami biznesowymi oraz o ich doskonaleniu. Nasza specjalność to Twój najlepszy biznes.

Organizacja i zarządzanie w biznesie jest specjalnością pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość.

czujesz w sobie ducha przedsiębiorczości i myślisz o niedużym własnym biznesie lub rozwoju biznesu już istniejącego? Nauczymy Cię, jak to się robi. Od finansowania po zarządzanie. Czekamy!

Specjalność przedsiębiorczość w małej i średniej firmie kształci przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić własne firmy bądź rozwijać już istniejące, często mające charakter firm rodzinnych, dając im niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne.

chcesz racjonalnie, profesjonalnie i skutecznie działać na rynku nieruchomości? Chcesz poznać nowoczesne koncepcje i metody wyceny nieruchomości oraz metody analiz rynku nieruchomości? Nasza specjalność to Twoja specjalność!

Celem specjalności wycena nieruchomości jest dostarczenie studentom możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania w sferze nieruchomości. Program specjalności spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury.

to miejsce dla wszystkich, którzy chcą nabyć umiejętności zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi, tworzenia biznesplanów, wyceny nieruchomości, doradztwa na rynku nieruchomości czy zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, i chcą być w tym najlepsi!

Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Zdobądź specjalistyczną wiedzę i uzyskaj doświadczenie podczas praktyk w portach lotniczych oraz instytucjach związanych z transportem powietrznym. U nas poznasz formy organizacyjne portów lotniczych oraz zasady ich tworzenia, funkcjonowania i rozwoju, a także struktury otoczenia i zależności zachodzących pomiędzy portem lotniczym a otoczeniem.

Realizacja programu studiów na specjalności umożliwia studentom zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania portem lotniczym w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu jakim jest rynek lotniczy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wybór przedmiotów kształcenia studentów oparty jest na doświadczeniu edukacyjnym wiodących ośrodków w Europie.

to specjalność ucząca całościowego postrzegania przedsiębiorstwa, łącząca: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania, czyli wszystko, co musisz wiedzieć, aby dobrze zarządzać przedsiębiorstwem każdej wielkości.

Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.

Pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje z tej dziedziny przydadzą się każdemu, niezależnie od stanowiska, jakie będzie zajmował w przedsiębiorstwie. Tobie również!

Przedsiębiorstwa potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zatem zarówno zarządzaniem kapitałem ludzkim jako wartością (twardy HR), jak i ludźmi jako partnerem (miękki HR).

Poznaj praktyczne metody i narzędzia do zarządzania projektami umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zdobyta na naszej specjalności wiedza pozwoli Ci być poszukiwanym i cenionym specjalistą o wysokich kompetencjach, który znakomicie poradzi sobie w każdym biznesie i przedsiębiorstwie.

to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania a zarazem jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy w dziedzinie zarządzania. Biegłość w zakresie zarządzania projektami stanowi istotny wyróżnik skutecznego lidera biznesu.

Specjalność Zarządzanie municypalne została utworzona w celu kształcenia menedżerów dla sektora publicznego i jego otoczenia biznesowego. Kształcenie na specjalności Zarządzanie municypalne na kierunku Zarządzanie wypełnia lukę na rynku pracy sektora gospodarki komunalnej w zakresie specjalistów mających umiejętności i profesjonalne przygotowanie menedżerskie.

Atutem nowej specjalności jest wsparcie merytoryczne procesu dydaktycznego przez przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych ze Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, a także menedżerów zarządzających podmiotami komunalnymi oraz udział partnera międzynarodowego The Institute of Place Management (profesjonalnej instytucji wspierającej osoby zaangażowane w rozwój i zarządzanie miejscami).

Przedstawiciele kadry dydaktycznej mają doświadczenie we współdziałaniu z różnymi organizacjami dostarczającymi usługi publiczne, znają realia ich funkcjonowania oraz potrzeby kadrowe.

Finanse i rachunkowość biznesu

jest specjalnością dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, aby zostać dobrym, czyli skutecznym menedżerem. Połączysz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz rynków finansowych z analitycznym podejściem do formułowania oraz realizacji rynkowych strategii działania.

Specjalność analityka usług finansowych oferowana na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych, aby być skutecznym menedżerem. Student w trakcie studiów na specjalności pozyskuje kompetencje wyróżniające analityka usług finansowych. Nabywa wiedzę o uczestniczących na nim podmiotach biznesowych, a więc zarówno o dostawcach usług finansowych, jak i o klientach korporacyjnych oraz indywidualnych.

umożliwia nabycie wiedzy o zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

to prestiżowa i jedyna tego rodzaju specjalność w kraju zapewniająca absolwentom doskonałą pracę. Najistotniejszym aspektem specjalności jest praktyczne i projektowe podejście do studiów, podczas których studenci nabywają umiejętności budowania i zarządzania długoterminową strategią finansowania rozwoju przedsiębiorstw, portfelem inwestycyjnym w ramach funduszy inwestycyjnych, strategii upublicznienia spółki (przygotowanie prospektu emisyjnego, strategia emisji i określania ceny emisyjnej, systemy gwarantowania emisji itp.).

Specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania jest jedynym tego typu programem kształcenia w polskich wyższych uczelniach ekonomicznych. Cechą charakterystyczną specjalności jest nowoczesność programu, jego unikatowość oraz prestiż.

przygotowują absolwentów do pracy w międzynarodowej instytucji finansowej. Wyposażymy Cię w wiedzę o funkcjonowaniu rynków oraz o rodzajach transakcji i zdarzeń, jakie na rynkach występują, a dzięki „case studies” oraz praktykom poznasz atmosferę panującą w realiach oraz skonfrontujesz otrzymaną wiedzę i zdobyte umiejętności w realnym świecie finansów.

W ramach prowadzonych zajęć na specjalności absolwent zostaje przygotowany do pracy w międzynarodowej instytucji finansowej. Po pierwsze, absolwent jest wyposażony w wiedzę o funkcjonowaniu rynków oraz o rodzajach transakcji i zdarzeń jakie na rynkach występują. Po drugie, przewidziane „case studies” oraz praktyki pozwalają przybliżyć atmosferę panującą w realiach oraz skonfrontować otrzymaną wiedzę i zdobyte umiejętności w realnym świecie finansów.

Kierunek Finanse i rachunkowość biznesu uzyskał niezwykle prestiżową, międzynarodową akredytację Association of Chartered Certified Accountants. Dzięki temu stworzyliśmy specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA. Absolwenci tej specjalności otrzymają zwolnienie z 9 egzaminów (poziom foundamental) na 14 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA, potwierdzającego wysokie kwalifikacje w obszarze rachunkowości.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Celem ACCA jest dzielenie się wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego. Na świecie organizacja wspiera 162 000 członków oraz 428 000 studentów w 175 krajach.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

kształci przyszłych specjalistów odpowiedzialnych za współtworzenie nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, modelowanie ich jakości, a także dobre i efektywne nimi zarządzanie. Jeśli więc chcesz zostać menedżerem z rozległą wiedzą (nie tylko) ekonomiczną i posiadać praktyczne umiejętności z zakresu technologii i inżynierii produkcji kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, to jest to Twoja specjalność.

Absolwenci specjalizacji posiadają umiejętności menadżerskie oraz wiedzę nie tylko z zakresu nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, ale również praktyczne umiejętności z zakresu technologii i inżynierii produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Od takich specjalistów wymagana jest wiedza o czynnikach kształtujących jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, technologii ich wytwarzania oraz zarządzaniu procesem produkcyjnym.

to specjalność gwarantująca zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności z uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Atutem specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi oraz preferencjami konsumenta.

Profil kształcenia na specjalności umożliwia studentom uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Ciekawym elementem programu specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi oraz preferencjami konsumenta.

jest specjalnością właśnie dla Ciebie, jeśli chcesz posiadać umiejętności niezbędne do zarządzania produktem i praktycznego weryfikowania jego koncepcji zgodnie z potrzebami i wymaganiami klientów. Praktyczne formy prowadzenia zajęć (case studies), staże oraz nauka w prawdziwym biznesie to nasza specjalność.

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością produktów. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, integracji systemów zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, wspomagania informatycznego oraz konsumenckiej oceny produktów i zachowań uczestników rynku.

Towaroznawstwo

to Twoja specjalność, jeśli masz zacięcie marketingowe i chcesz wiedzieć, jak działać skutecznie na rynku, aby w przyszłości Twój produkt odniósł sukces. W tym celu wyposażymy Cię w pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności: od tworzenia i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, po wprowadzenie produktu na rynek i zarządzanie nim na każdym etapie.

W zakresie oferty edukacyjnej tej specjalności duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania. Specjalność kształci i przygotowuje w zakresie zarządzania (projektowania) innowacji produktowych odpowiadającym potrzebom rynku oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorstwa (wykorzystanie instrumentów marketingowych i jakości).

to unikatowa w skali kraju propozycja edukacyjna odpowiadająca na dynamiczny i pełen potencjału rynek kosmetyczny. Jako menedżer produktów kosmetycznych zyskasz praktyczną wiedzę zarówno z zakresu towaroznawstwa kosmetyków, jak również marketingu produktów kosmetycznych, a przede wszystkim będziesz potrafił zarządzać produktem kosmetycznym od A do Z.

Dynamiczny rozwój polskiego rynku kosmetyków wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów zarówno z dziedziny kosmetologii, chemii surowców kosmetycznych, jak też profesjonalnych menedżerów posiadających wiedzę zarówno z zakresu towaroznawstwa kosmetyków, jak również marketingu produktów kosmetycznych.

dla tych, dla których liczy się jakość produktu i chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Stawiamy na wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz w jednostkach usługowych.

Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menadżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych).

jest miejscem, w którym przygotowujemy ekspertów i menedżerów jakości w zakresie środków spożywczych. Rozwijamy umiejętności i kompetencje w obszarze oceny jakości żywności, projektowania i wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz analizy preferencji konsumentów żywności.

Profil kształcenia na specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie menedżerów jakości w zakresie produkcji środków spożywczych. Program studiów obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości sensorycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania surowców i produktów żywnościowych.

Specjalność Design i Komercjalizacja Produktu w swoim programie łączy spojrzenie ekonomiczne na produkt, z wiedzą z obszaru kreacji i wzornictwa, będąc tym samym odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Absolwent specjalności Design i Komercjalizacja Produktu pozyska wiedzę i umiejętności z obszaru designu i komercjalizacji produktu, przygotowany będzie do pracy w działach: marketingu i sprzedaży, badawczo-rozwojowych, projektowych i jakości przedsiębiorstw dążących w świadomy sposób do wykorzystania designu do rozwoju przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej produktu o właściwą jego komercjalizację.

to specjalność ucząca poszukiwanej umiejętności stosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych oraz w jednostkach administracji publicznej. Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z systemowym podejściem do zarządzania w organizacji.

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością, w szczególności projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych.

przygotowuje specjalistów w zakresie projektowania i oceny jakości opakowań. Wiedza uzyskana umożliwi absolwentowi aktywne uczestnictwo w projektowaniu opakowań, doborze opakowań do pakowanych produktów, wyborze surowców i technologii produkcji materiałów opakowaniowych oraz gotowych opakowań.

Realizowany program nauczania pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o wybranych rodzajach opakowań, ale również o metodach ich oceny.
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do prac w zakresie projektowania, oceny i ochrony jakości materiałów opakowaniowych i gotowych opakowań na wszystkich etapach cyklu życia, prowadzenia badań materiałów opakowaniowych i gotowych opakowań na zgodność z wymogami norm krajowych i międzynarodowych, wyboru adekwatnych do zamierzonego celu metod badań opakowań, samodzielnego wykonywania oceny opakowań oraz doradztwa dotyczącego problemów związanych z pakowaniem towarów.

Aplikacje internetu rzeczy

Pasjonują Cię nowe technologie, uważnie obserwujesz przemiany Internetu? Właśnie znalazłeś dobry kierunek, by stać się poszukiwanym na rynku pracy specjalistą z praktyczną i interdyscyplinarną wiedzą wykorzystywaną do tworzenia i zarządzania tak niesamowitymi projektami, jak np. „inteligentne budynki”. Jeśli więc inżynieria, fizyka, technika, ekonomia i Internet są Ci bliskie, czekamy!

Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów w zakresie zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, którego główną ikoną jest tak zwany „Internet Przyszłości” (ang. Future Internet), który z kolei jest z reguły utożsamiany z „Internetem rzeczy” (ang. Internet of Things) oraz „Internetem Usług” (ang. Internet of Services) i „Internetem Danych” (ang. Internet of Data).

*warunkowo (kierunek interdyscyplinarny, zostanie uruchomiony po zawarciu nowej umowy przez UEP i UAM)

Informatyka i ekonometria

lubisz rozkładać wszystko na czynniki pierwsze? Analityka gospodarcza to Twoja specjalność, jeśli w przyszłości chcesz być poszukiwanym specjalistą – analitykiem tworzącym profesjonalne analizy na potrzeby biznesu, przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych.

Jest to specjalność kształcąca analityków – poszukiwanych specjalistów, przygotowanych do sporządzania profesjonalnych analiz na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych.

to specjalność dla tych wszystkich, którzy słusznie uważają, że e-biznes to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi rynku światowego, i którzy chcą się stać nowej klasy menedżerami-informatykami zdolnymi twórczo, praktycznie i efektywnie działać w e-biznesie na skalę międzynarodową.

Celem specjalności Elektroniczny Biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów–informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.

kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu rozwiązań informatycznych, świetnie znających uwarunkowania ekonomiczne i potrafiących przełożyć wiedzę informatyczną na innowacyjne osiągnięcia biznesu i e-biznesu. To tutaj poznasz najnowsze trendy rozwoju technologii informatycznych, wyjeżdżając na zagraniczne praktyki do liczących się w świecie instytucji lub realizując projekty wewnątrz Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych świadomi uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej.

dostarcza narzędzi w obszarze nowoczesnych finansów, umożliwiając kształtowanie, modyfikowanie i prognozowanie zdarzeń na rynkach finansowych. Łącząc wiedzę z zakresu finansów, matematyki, metod informatycznych i ekonometrycznych, inżynieria finansowa pozwala tworzyć strategie inwestycyjne, prognozować ceny instrumentów finansowych czy zarządzać ryzykiem inwestycji.

Inżynieria finansowa jest dziedziną nowoczesnych finansów, która dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz do ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi.

Pasjonują Cię nowe technologie, uważnie obserwujesz przemiany Internetu? Właśnie znalazłeś dobry kierunek, by stać się poszukiwanym na rynku pracy specjalistą z praktyczną i interdyscyplinarną wiedzą wykorzystywaną do tworzenia i zarządzania tak niesamowitymi projektami, jak np. „inteligentne budynki”. Jeśli więc inżynieria, fizyka, technika, ekonomia i Internet są Ci bliskie, czekamy!

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

specjalność realizowana w języku angielskim, studia płatne.

to specjalność odpowiadająca na jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jeśli więc chcesz dobrze przygotować się do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, nie trać czasu i wybierz naszą specjalność.

Logistyka międzynarodowa należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu, co więcej jest nauką interdyscyplinarną, ściśle związaną z biznesem międzynarodowym. Zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego studia licencjackie na specjalności logistyka międzynarodowa mają charakter studiów zawodowych. Mają one przygotować studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Temu celowi podporządkowany jest charakter i zakres oferowanych zajęć.

uczy niezbędnej znajomości zasad dyplomacji gospodarczej (ekonomicznej), czyli zabiegów mających na celu skuteczne forsowanie interesów przedsiębiorstw na poziomie instytucji unijnych i wspieranie przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Specjalność tych wszystkich, którzy wyposażeni w praktyczną wiedzę dotyczącą Unii chcą w przyszłości kompetentnie poruszać się w świecie gospodarki unijnej i z sukcesem na nią wpływać.

Specjalność przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dostarcza praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych i regulacjach na europejskim rynku pracy oraz wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji w dyplomacji gospodarczej.

Jeśli chcesz poznać i zrozumieć istotę ponadnarodowej działalności przedsiębiorstw i instytucji oraz uzyskać kluczowe kompetencje menedżerskie (z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) dotyczące prowadzenia biznesu w obszarze finansów i zarządzania w międzynarodowym kontekście, lepszej specjalności dla siebie nie znajdziesz!

Kształcenie w ramach specjalności Zarządzanie i finanse międzynarodowe ma na celu przygotowanie menedżerów i specjalistów różnych szczebli zarządzania dla przedsiębiorstw i instytucji prowadzących działalność ponadnarodową, które realizują zarówno operacje handlowe, jak i przedsięwzięcia inwestycyjne w skali międzynarodowej, do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w wielokulturowym środowisku oraz odmiennych systemach prawnych i politycznych. Specjalność przygotowuje także do organizowania i kierowania pracą wielokulturowych i interdyscyplinarnych zespołów, uwzględniając również potrzebę rozwijania umiejętności przywódczych i rozwiązywania problemów strategicznych w międzynarodowym kontekście.

Gospodarka turystyczna

Wraz z globalizacją zniknęły granice turystyki, powstały olbrzymie międzynarodowe koncerny turystyczne, które świadczą profesjonalne usługi na wszystkich kontynentach. Jak nimi zarządzać, jak prowadzić zintegrowane działania marketingowe i biznesowe? Wszystkiego tego dowiesz się właśnie u nas. Zapraszamy!

Biznes turystyczny staje się najpotężniejszym sektorem gospodarki światowej wykorzystującym najnowsze zdobycze techniki i metody ekonomii międzynarodowej. Rośnie potrzeba pozyskiwania fachowej wiedzy zdolnej sprostać wyzwaniom międzynarodowego biznesu turystycznego

Polityka społeczna

to specjalność dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i polityki społecznej do pracy w instytucjach usług społecznych, takich jak: zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, urzędy pracy, fundacje i stowarzyszenia.

Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Polityka społeczna to bardzo rozległa dziedzina, oferująca ciekawą pracę dla osób o zainteresowaniach społecznych i ekonomicznych. Specjalność przygotowuje nowoczesnych menedżerów i pracowników instytucji usług społecznych, w tym: opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy.

najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętność trafnego rozpoznawania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów społecznych. Po naszej specjalności będziesz potrafił gromadzić i analizować dane, tworzyć plany i strategie operacyjne, negocjować, tworzyć wizerunek społeczny, pisać teksty perswazyjne, zarządzać projektami oraz organizować kampanie społeczne.

Specjalność przygotowuje pracowników łączących wiedzę z polityki społecznej, wiedzę ekonomiczną i wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, do pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a zwłaszcza w publicznych i prywatnych instytucjach sfery polityki społecznej.

Finanse i rachunkowość

czyli wszystko, co powinien wiedzieć i potrafić ekonomista doskonale przygotowany do pracy w sektorze bankowym, instytucjach kredytowych oraz instytucjach pośrednictwa finansowego - ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o najnowszych produktach i usługach bankowości elektronicznej.

Specjalność bankowość poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

specjalność dla chcących nabyć umiejętność swobodnego i kompetentnego analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych i społecznych pod kątem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny rynków finansowych, tworzenia strategii podatkowych, inwestowania na giełdzie, pozyskiwania i wykorzystywania funduszy UE.

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. Pozwala ona poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmy finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz metodykę aplikacji o środki unijne. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego.

to propozycja studiów nad wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości uwzględniającą mechanizmy funkcjonowania gospodarki żywnościowej, polityki rolnej, funduszy unijnych i rynków rolnych. Tutaj przygotujesz się do kompetentnej obsługi podmiotów gospodarki żywnościowej.

Specjalność Finanse w gospodarce żywnościowej na kierunku Finanse i rachunkowość, obejmująca studia z zakresu finansów i rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki żywnościowej, jest odpowiedzią na zaobserwowane zapotrzebowanie na rynku pracy.

dla chcących poznać tajniki obsługi podatkowej i skarbowej firm, przedsiębiorstw, osób fizycznych i prawnych. To od nas wychodzą najlepsi specjaliści w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej podmiotów krajowych i zagranicznych, a także specjaliści analizy ekonomicznej i finansowej.

Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

Jeśli chcesz poznać prawne i ekonomiczne aspekty wiedzy o ubezpieczeniach i stać się specjalistą w zakresie interpretacji i oceny warunków ubezpieczeń, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz procedur likwidacji szkód, to specjalność dla Ciebie.

Ubezpieczenia gospodarcze to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 60 lat tradycję na Uniwersytecie.

zainteresuje tych, którzy chcą poznać praktyczne umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami osób prywatnych. Przygotowujemy do pracy najlepszych specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne oraz doradców instytucji finansowych typu asset management, private banking itp., którzy będą obsługiwać klientów indywidualnych.

Inwestycje finansowe stwarzają bardzo szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy po studiach, ponieważ uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami osób prywatnych. Studia na tym kierunku kształcą przyszłych doradców w instytucjach finansowych typu asset management, private banking itp. obsługujących klientów indywidualnych, jak i specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne.

dla tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z obszaru planowania i doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego.

Szczególny nacisk położono na praktyczny wymiar wszystkich przedmiotów specjalnościowych, zarówno obowiązkowych, jak i do wyboru. Przyczyną utworzenia specjalności były przemiany zachodzące w obszarze regulacji unijnych i polskich dotyczących deregulacji zawodów finansowych (transze I i II – doradca podatkowy, agent i broker ubezpieczeniowy/reasekuracyjny, usługi księgowe i plany dalszej deregulacji – makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny i agent firmy inwestycyjnej), a także coraz większa różnorodność instytucji i instrumentów finansowych.

Ekonomia

dla tych, którzy chcą się nauczyć wykorzystywać w praktyce wiedzę o współczesnej ekonomii w polityce gospodarczej.

Studia na specjalności ekonomia globalna i menedżerska na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podporządkowane są głównie potrzebom i wymogom regionalnego, krajowego i unijnego rynku pracy i to zarówno w ujęciu bieżącym, jak i długookresowym. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiąść muszą nie tylko pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, ale także – i przede wszystkim – winni być zdolni do jej praktycznego wykorzystania w polityce gospodarczej.

dla wszystkich, którzy chcą profesjonalnie prowadzić własne przedsiębiorstwo lub jako specjaliści z zakresu gospodarki żywnościowej kierować instytucjami sektora rolno-żywnościowego.

Specjalność gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu mechanizmów europejskiego i światowego rynku żywności. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji europejskich związanych z gospodarką żywnościową i Wspólną Polityką Rolną, zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw branży rolno-żywnościowej oraz gwarantowania jakości artykułów żywnościowych.

dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy o szeroko pojętej komunikacji w mediach i biznesie, chcących zostać specjalistami w sferze kreowania wizerunku, dziennikarstwa ekonomicznego, public relations, negocjacji, komunikacji wewnętrznej lub doradztwa politycznego.

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy o komunikowaniu w mediach i biznesie. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, specjalistów public relations, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych. Ponieważ wizerunek oraz reputacja firmy, polityka, urzędu, instytucji staje się coraz bardziej docenianą wartością, naszą specjalność można nazwać specjalnością XXI wieku.

dla zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu działalności gospodarczej oraz poznaniem narzędzi pozwalających rozwiązywać problemy firm i przedsiębiorstw.

Specjalność strategia biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia, w szczególności instytucji finansowych, administracji publicznej. Studia zapewniają wszechstronną wiedzę i umiejętność przydatne dla przyszłych właścicieli firm, jak i menadżerów, których decyzje będą wpływały na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw i instytucji.

czyli specjalność dla wiążących swoją przyszłość z obszarem HR firm, przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej. To tutaj poznasz profesjonalne i skuteczne narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi na wszystkich stanowiskach menedżerskich.

Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich, a jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń. Studia na tej specjalności pozwalają wzbogacić kwalifikacje ekonomisty o kompetencje zarządcze w obszarze zasobów ludzkich. Dają także możliwość rozwoju w obszarze psychologii i zarządzania, wreszcie oferują ciekawe kontakty z praktyką – zarówno w trakcie zajęć, jak i przy realizacji własnych projektów lub w ramach koła naukowego.

Specjalności – kierunek
Poznaj nasze kierunki

Zarządzanie i inżynieria produkcji

To kierunek kształcący w dziedzinie procesów produkcyjnych, modelowania ich jakości i efektywnego zarządzania, z uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa, jakości i ekologii.
Na I stopniu nie ma podziału na specjalności.

Ekonomia

dla tych, którzy chcą się nauczyć wykorzystywać w praktyce wiedzę o współczesnej ekonomii w polityce gospodarczej.

Studia na specjalności ekonomia globalna i menedżerska na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podporządkowane są głównie potrzebom i wymogom regionalnego, krajowego i unijnego rynku pracy i to zarówno w ujęciu bieżącym, jak i długookresowym. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiąść muszą nie tylko pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, ale także – i przede wszystkim – winni być zdolni do jej praktycznego wykorzystania w polityce gospodarczej.

dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy o szeroko pojętej komunikacji w mediach i biznesie, chcących zostać specjalistami w sferze kreowania wizerunku, dziennikarstwa ekonomicznego, public relations, negocjacji, komunikacji wewnętrznej lub doradztwa politycznego.

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy o komunikowaniu w mediach i biznesie. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, specjalistów public relations, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych. Ponieważ wizerunek oraz reputacja firmy, polityka, urzędu, instytucji staje się coraz bardziej docenianą wartością, naszą specjalność można nazwać specjalnością XXI wieku.

Specjalność Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia. Studia zapewniają nabycie kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy na poziomie managera przedsiębiorstwa, uczą kreatywności i analityki w przygotowaniu strategii biznesu, w tym min. strategii marketingowej, produkcyjnej, zarządzania jakością, prognozowania kursów walutowych i stóp procentowych, kierowania projektem, wsparcia eksperckiego w podejmowaniu decyzji, co jest niezbędne w podejmowaniu działalności doradztwa biznesowego. Student pozna technikę przygotowania biznes planu, analiz finansowych przedsiębiorstwa, wyceny nieruchomości, operatu szacunkowego, studium wykonalności, oceny inwestycji. Nie bez powodu specjalność SBiPGwWG należy do najczęściej wybieranych przez studentów studiów dziennych i zaocznych.

czyli specjalność dla wiążących swoją przyszłość z obszarem HR firm, przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej. To tutaj poznasz profesjonalne i skuteczne narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi na wszystkich stanowiskach menedżerskich.

Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich, a jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń. Studia na tej specjalności pozwalają wzbogacić kwalifikacje ekonomisty o kompetencje zarządcze w obszarze zasobów ludzkich. Dają także możliwość rozwoju w obszarze psychologii i zarządzania, wreszcie oferują ciekawe kontakty z praktyką – zarówno w trakcie zajęć, jak i przy realizacji własnych projektów lub w ramach koła naukowego.

Zarządzanie

dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. To tutaj przygotujesz się do do pracy w sektorze handlu, w agencjach reklamowych, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych i usługowych z uwzględnieniem najnowszej wiedzy o e-marketingu i e-handlu.

Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego.

daje możliwość zdobycia niezwykle pożądanych umiejętności mających decydujący wpływ na przyszły przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się, jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Miej przewagę nad innymi.

Specjalność komunikacja w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez praktyków. Wybierając tą specjalność decydujesz się na rozwój swoich kompetencji społecznych, które przez wielu określane są jako najbardziej pożądane w pracy.

przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. To właśnie u nas uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka oraz doradcy, konsultanta. Damy Ci możliwość uczestniczenia w oryginalnych zajęciach, m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa.

Konsulting gospodarczy to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania, która kompleksowo, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w zarządzaniu, przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta.

to Twoja specjalność, jeśli chcesz się przygotować do logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem, jak też w skali tzw. łańcuchów dostaw. Nauczymy Cię zarządzać procesami: transportu, magazynowania, obsługi zapasów, oraz innymi działaniami, tak aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje i po możliwie najniższych kosztach.

Logistyka krajowa i międzynarodowa to specjalność studiów przygotowująca do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali tzw. łańcuchów dostaw. Dotyczy więc przepływów surowców, materiałów, części, wyrobów gotowych, towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach z dostawcami i odbiorcami.

czyli wszystko o profesjonalnym i efektywnym zarządzaniu współczesnymi organizacjami biznesowymi oraz o ich doskonaleniu. Nasza specjalność to Twój najlepszy biznes.

Organizacja i zarządzanie w biznesie jest specjalnością pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość.

to miejsce dla wszystkich, którzy chcą nabyć umiejętności zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi, tworzenia biznesplanów, wyceny nieruchomości, doradztwa na rynku nieruchomości czy zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, i chcą być w tym najlepsi!

Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

to specjalność ucząca całościowego postrzegania przedsiębiorstwa, łącząca: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania, czyli wszystko, co musisz wiedzieć, aby dobrze zarządzać przedsiębiorstwem każdej wielkości.

Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.

Pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje z tej dziedziny przydadzą się każdemu, niezależnie od stanowiska, jakie będzie zajmował w przedsiębiorstwie. Tobie również!

Przedsiębiorstwa potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zatem zarówno zarządzaniem kapitałem ludzkim jako wartością (twardy HR), jak i ludźmi jako partnerem (miękki HR).

Finanse i rachunkowość biznesu

jest specjalnością dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, aby zostać dobrym, czyli skutecznym menedżerem. Połączysz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz rynków finansowych z analitycznym podejściem do formułowania oraz realizacji rynkowych strategii działania.

Specjalność analityka usług finansowych oferowana na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych, aby być skutecznym menedżerem. Student w trakcie studiów na specjalności pozyskuje kompetencje wyróżniające analityka usług finansowych. Nabywa wiedzę o uczestniczących na nim podmiotach biznesowych, a więc zarówno o dostawcach usług finansowych, jak i o klientach korporacyjnych oraz indywidualnych.

umożliwia nabycie wiedzy o zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

Towaroznawstwo

to specjalność tych wszystkich, którzy dostrzegają, że ekologia ma wielką przyszłość i dlatego chcą zajmować się szeroko pojętą ekonomiką w ekologii, czyli, w dużym skrócie, chcą zyskać umiejętność sprawdzenia i oceny, czy produkt jest lub może być nie tylko ekologiczny, ale i ekonomiczny.

Nasza specjalność kształci osoby, które dzięki swej wiedzy i umiejętnościom idealnie wpisują się w aktualne światowe trendy, z których istnienia często polskie przedsiębiorstwa nawet nie zdają sobie sprawy. Do niedawna tego typu wiedza była domeną międzynarodowych koncernów i zagranicznych specjalistów. Od 2007 roku rynek pracy zyskuje ją w rodzimej postaci naszych Absolwentów.

to Twoja specjalność, jeśli masz zacięcie marketingowe i chcesz wiedzieć, jak działać skutecznie na rynku, aby w przyszłości Twój produkt odniósł sukces. W tym celu wyposażymy Cię w pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności: od tworzenia i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, po wprowadzenie produktu na rynek i zarządzanie nim na każdym etapie.

W zakresie oferty edukacyjnej tej specjalności duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania. Specjalność kształci i przygotowuje w zakresie zarządzania (projektowania) innowacji produktowych odpowiadającym potrzebom rynku oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorstwa (wykorzystanie instrumentów marketingowych i jakości).

dla tych, dla których liczy się jakość produktu i chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Stawiamy na wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz w jednostkach usługowych.

Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menadżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych).

jest miejscem, w którym przygotowujemy ekspertów i menedżerów jakości w zakresie środków spożywczych. Rozwijamy umiejętności i kompetencje w obszarze oceny jakości żywności, projektowania i wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz analizy preferencji konsumentów żywności.

Profil kształcenia na specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie menedżerów jakości w zakresie produkcji środków spożywczych. Program studiów obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości sensorycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania surowców i produktów żywnościowych.

to specjalność ucząca poszukiwanej umiejętności stosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych oraz w jednostkach administracji publicznej. Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z systemowym podejściem do zarządzania w organizacji.

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością, w szczególności projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych.

Informatyka i ekonometria

lubisz rozkładać wszystko na czynniki pierwsze? Analityka gospodarcza to Twoja specjalność, jeśli w przyszłości chcesz być poszukiwanym specjalistą – analitykiem tworzącym profesjonalne analizy na potrzeby biznesu, przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych.

Jest to specjalność kształcąca analityków – poszukiwanych specjalistów, przygotowanych do sporządzania profesjonalnych analiz na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych.

kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu rozwiązań informatycznych, świetnie znających uwarunkowania ekonomiczne i potrafiących przełożyć wiedzę informatyczną na innowacyjne osiągnięcia biznesu i e-biznesu. To tutaj poznasz najnowsze trendy rozwoju technologii informatycznych, wyjeżdżając na zagraniczne praktyki do liczących się w świecie instytucji lub realizując projekty wewnątrz Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych świadomi uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

to specjalność odpowiadająca na jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jeśli więc chcesz dobrze przygotować się do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, nie trać czasu i wybierz naszą specjalność.

Logistyka międzynarodowa należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu, co więcej jest nauką interdyscyplinarną, ściśle związaną z biznesem międzynarodowym. Zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego studia licencjackie na specjalności logistyka międzynarodowa mają charakter studiów zawodowych. Mają one przygotować studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Temu celowi podporządkowany jest charakter i zakres oferowanych zajęć.

uczy niezbędnej znajomości zasad dyplomacji gospodarczej (ekonomicznej), czyli zabiegów mających na celu skuteczne forsowanie interesów przedsiębiorstw na poziomie instytucji unijnych i wspieranie przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Specjalność tych wszystkich, którzy wyposażeni w praktyczną wiedzę dotyczącą Unii chcą w przyszłości kompetentnie poruszać się w świecie gospodarki unijnej i z sukcesem na nią wpływać.

Specjalność przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dostarcza praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych i regulacjach na europejskim rynku pracy oraz wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji w dyplomacji gospodarczej.

Jeśli chcesz poznać i zrozumieć relacje oraz możliwe strategie zachodzące między dwoma i więcej podmiotami znajdującymi się w różnych państwach, aby być najlepszym menedżerem działającym w biznesie międzynarodowym, lepszej specjalności dla siebie nie znajdziesz!

Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu zawarcia transakcji, firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Oprócz wiedzy na temat strategii międzynarodowej, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi.

Gospodarka turystyczna

Jeśli chcesz odbyć praktyki za granicą w międzynarodowej korporacji turystycznej, uważasz, że najlepiej uczyć się od praktyków, by dogłębnie poznać sposób funkcjonowania biznesu turystycznego, a do tego chcesz w przyszłości nim zarządzać, to właśnie odkryłaś/odkryłeś swój kierunek na ciekawe studia... i życie.

Gospodarka turystyczna ma charakter interdyscyplinarny o wymiarze światowym. Oznacza to zróżnicowanie przedsiębiorstw świadczących usługi będące przedmiotem zainteresowania i konsumpcji turystów. Możemy analizować przedsiębiorstwa oferując usługi noclegowe (hotele, motele, pensjonaty, schroniska), biura podróży o znaczeniu globalnym – tour operatorzy i lokalnym –agenci, przedsiębiorstwa transportowe, udostępniania dóbr kultury, rozrywki itp.

Satysfakcja i zadowolenie turystów w danym regionie zależy od współpracy wielu podmiotów (m.in. samorządy, przedsiębiorstwa, miejscowa społeczność). Jeśli chcesz wiedzieć, jak skutecznie powiązać działania wszystkich tych podmiotów, aby skutecznie, czyli z sukcesem, zarządzać turystyką w regionie i cieszyć się satysfakcjonującą pracą nie tylko w Polsce, to zapraszamy Cię na naszą i Twoją specjalność.

Przedsiębiorstwa muszą współpracować aby wytworzyć produkt satysfakcjonujący turystę, mieszkańcy tworzą atmosferę i mogą „sprzedawać” swoją kulturę i folklor. Regiony bowiem konkurują o turystów i inwestorów w skali nie tylko krajowej, ale także kontynentalnej a nawet światowej. Stąd tak ważny jest marketing terytorialny, badania rynku, zarządzania regionem, finanse publiczne, umiejętność formułowania strategii rozwoju turystyki oraz analiza pracy samorządów. A tego wszystkiego nauczysz się na specjalności zarządzanie turystyką w regionie.

Polityka społeczna

to specjalność dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i polityki społecznej do pracy w instytucjach usług społecznych, takich jak: zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, urzędy pracy, fundacje i stowarzyszenia.

Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Polityka społeczna to bardzo rozległa dziedzina, oferująca ciekawą pracę dla osób o zainteresowaniach społecznych i ekonomicznych. Specjalność przygotowuje nowoczesnych menedżerów i pracowników instytucji usług społecznych, w tym: opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy.

najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętność trafnego rozpoznawania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów społecznych. Po naszej specjalności będziesz potrafił gromadzić i analizować dane, tworzyć plany i strategie operacyjne, negocjować, tworzyć wizerunek społeczny, pisać teksty perswazyjne, zarządzać projektami oraz organizować kampanie społeczne.

Specjalność przygotowuje pracowników łączących wiedzę z polityki społecznej, wiedzę ekonomiczną i wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, do pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a zwłaszcza w publicznych i prywatnych instytucjach sfery polityki społecznej.

Finanse i rachunkowość

czyli wszystko, co powinien wiedzieć i potrafić ekonomista doskonale przygotowany do pracy w sektorze bankowym, instytucjach kredytowych oraz instytucjach pośrednictwa finansowego - ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o najnowszych produktach i usługach bankowości elektronicznej.

Specjalność bankowość poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

specjalność dla chcących nabyć umiejętność swobodnego i kompetentnego analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych i społecznych pod kątem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny rynków finansowych, tworzenia strategii podatkowych, inwestowania na giełdzie, pozyskiwania i wykorzystywania funduszy UE.

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. Pozwala ona poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmy finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz metodykę aplikacji o środki unijne. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego.

dla chcących poznać tajniki obsługi podatkowej i skarbowej firm, przedsiębiorstw, osób fizycznych i prawnych. To od nas wychodzą najlepsi specjaliści w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej podmiotów krajowych i zagranicznych, a także specjaliści analizy ekonomicznej i finansowej.

Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

Jeśli chcesz poznać prawne i ekonomiczne aspekty wiedzy o ubezpieczeniach i stać się specjalistą w zakresie interpretacji i oceny warunków ubezpieczeń, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz procedur likwidacji szkód, to specjalność dla Ciebie.

Ubezpieczenia gospodarcze to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 60 lat tradycję na Uniwersytecie.

Ekonomia

dla tych, którzy chcą się nauczyć wykorzystywać w praktyce wiedzę o współczesnej ekonomii w polityce gospodarczej.

Studia na specjalności ekonomia globalna i menedżerska na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podporządkowane są głównie potrzebom i wymogom regionalnego, krajowego i unijnego rynku pracy i to zarówno w ujęciu bieżącym, jak i długookresowym. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiąść muszą nie tylko pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, ale także – i przede wszystkim – winni być zdolni do jej praktycznego wykorzystania w polityce gospodarczej.

dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy o szeroko pojętej komunikacji w mediach i biznesie, chcących zostać specjalistami w sferze kreowania wizerunku, dziennikarstwa ekonomicznego, public relations, negocjacji, komunikacji wewnętrznej lub doradztwa politycznego.

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy o komunikowaniu w mediach i biznesie. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, specjalistów public relations, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych. Ponieważ wizerunek oraz reputacja firmy, polityka, urzędu, instytucji staje się coraz bardziej docenianą wartością, naszą specjalność można nazwać specjalnością XXI wieku.

dla zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu działalności gospodarczej oraz poznaniem narzędzi pozwalających rozwiązywać problemy firm i przedsiębiorstw.

Specjalność strategia biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia, w szczególności instytucji finansowych, administracji publicznej. Studia zapewniają wszechstronną wiedzę i umiejętność przydatne dla przyszłych właścicieli firm, jak i menadżerów, których decyzje będą wpływały na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw i instytucji.

czyli specjalność dla wiążących swoją przyszłość z obszarem HR firm, przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej. To tutaj poznasz profesjonalne i skuteczne narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi na wszystkich stanowiskach menedżerskich.

Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich, a jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń. Studia na tej specjalności pozwalają wzbogacić kwalifikacje ekonomisty o kompetencje zarządcze w obszarze zasobów ludzkich. Dają także możliwość rozwoju w obszarze psychologii i zarządzania, wreszcie oferują ciekawe kontakty z praktyką – zarówno w trakcie zajęć, jak i przy realizacji własnych projektów lub w ramach koła naukowego.

Specjalności – kierunek
Poznaj nasze kierunki

Zarządzanie i inżynieria produkcji

kształci przyszłych specjalistów odpowiedzialnych za współtworzenie nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, modelowanie ich jakości, a także dobre i efektywne nimi zarządzanie. Jeśli więc chcesz zostać menedżerem z rozległą wiedzą (nie tylko) ekonomiczną i posiadać praktyczne umiejętności z zakresu technologii i inżynierii produkcji kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, to jest to Twoja specjalność.

Absolwenci specjalizacji posiadają umiejętności menadżerskie oraz wiedzę nie tylko z zakresu nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, ale również praktyczne umiejętności z zakresu technologii i inżynierii produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Od takich specjalistów wymagana jest wiedza o czynnikach kształtujących jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, technologii ich wytwarzania oraz zarządzaniu procesem produkcyjnym.

to specjalność gwarantująca zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności z uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Atutem specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi oraz preferencjami konsumenta.

Profil kształcenia na specjalności umożliwia studentom uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Ciekawym elementem programu specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi oraz preferencjami konsumenta.

jest specjalnością właśnie dla Ciebie, jeśli chcesz posiadać umiejętności niezbędne do zarządzania produktem i praktycznego weryfikowania jego koncepcji zgodnie z potrzebami i wymaganiami klientów. Praktyczne formy prowadzenia zajęć (case studies), staże oraz nauka w prawdziwym biznesie to nasza specjalność.

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością produktów. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, integracji systemów zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, wspomagania informatycznego oraz konsumenckiej oceny produktów i zachowań uczestników rynku.

Zarządzanie

dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. To tutaj przygotujesz się do do pracy w sektorze handlu, w agencjach reklamowych, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych i usługowych z uwzględnieniem najnowszej wiedzy o e-marketingu i e-handlu.

Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego.

daje możliwość zdobycia niezwykle pożądanych umiejętności mających decydujący wpływ na przyszły przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się, jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Miej przewagę nad innymi.

Specjalność komunikacja w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez praktyków. Wybierając tą specjalność decydujesz się na rozwój swoich kompetencji społecznych, które przez wielu określane są jako najbardziej pożądane w pracy.

przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. To właśnie u nas uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka oraz doradcy, konsultanta. Damy Ci możliwość uczestniczenia w oryginalnych zajęciach, m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa.

Konsulting gospodarczy to nowa specjalność na Wydziale Zarządzania, która kompleksowo, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w zarządzaniu, przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta.

to Twoja specjalność, jeśli chcesz się przygotować do logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem, jak też w skali tzw. łańcuchów dostaw. Nauczymy Cię zarządzać procesami: transportu, magazynowania, obsługi zapasów, oraz innymi działaniami, tak aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje i po możliwie najniższych kosztach.

Logistyka krajowa i międzynarodowa to specjalność studiów przygotowująca do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali tzw. łańcuchów dostaw. Dotyczy więc przepływów surowców, materiałów, części, wyrobów gotowych, towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach z dostawcami i odbiorcami.

czyli wszystko o profesjonalnym i efektywnym zarządzaniu współczesnymi organizacjami biznesowymi oraz o ich doskonaleniu. Nasza specjalność to Twój najlepszy biznes.

Organizacja i zarządzanie w biznesie jest specjalnością pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość.

to miejsce dla wszystkich, którzy chcą nabyć umiejętności zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi, tworzenia biznesplanów, wyceny nieruchomości, doradztwa na rynku nieruchomości czy zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, i chcą być w tym najlepsi!

Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

to specjalność ucząca całościowego postrzegania przedsiębiorstwa, łącząca: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania, czyli wszystko, co musisz wiedzieć, aby dobrze zarządzać przedsiębiorstwem każdej wielkości.

Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.

Pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje z tej dziedziny przydadzą się każdemu, niezależnie od stanowiska, jakie będzie zajmował w przedsiębiorstwie. Tobie również!

Przedsiębiorstwa potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zatem zarówno zarządzaniem kapitałem ludzkim jako wartością (twardy HR), jak i ludźmi jako partnerem (miękki HR).

Specjalność Zarządzanie municypalne została utworzona w celu kształcenia menedżerów dla sektora publicznego i jego otoczenia biznesowego. Kształcenie na specjalności Zarządzanie municypalne na kierunku Zarządzanie wypełnia lukę na rynku pracy sektora gospodarki komunalnej w zakresie specjalistów mających umiejętności i profesjonalne przygotowanie menedżerskie.

Atutem nowej specjalności jest wsparcie merytoryczne procesu dydaktycznego przez przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych ze Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, a także menedżerów zarządzających podmiotami komunalnymi oraz udział partnera międzynarodowego The Institute of Place Management (profesjonalnej instytucji wspierającej osoby zaangażowane w rozwój i zarządzanie miejscami).

Przedstawiciele kadry dydaktycznej mają doświadczenie we współdziałaniu z różnymi organizacjami dostarczającymi usługi publiczne, znają realia ich funkcjonowania oraz potrzeby kadrowe.

Finanse i rachunkowość biznesu

jest specjalnością dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, aby zostać dobrym, czyli skutecznym menedżerem. Połączysz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz rynków finansowych z analitycznym podejściem do formułowania oraz realizacji rynkowych strategii działania.

Specjalność analityka usług finansowych oferowana na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych, aby być skutecznym menedżerem. Student w trakcie studiów na specjalności pozyskuje kompetencje wyróżniające analityka usług finansowych. Nabywa wiedzę o uczestniczących na nim podmiotach biznesowych, a więc zarówno o dostawcach usług finansowych, jak i o klientach korporacyjnych oraz indywidualnych.

umożliwia nabycie wiedzy o zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

Towaroznawstwo

to unikatowa w skali kraju propozycja edukacyjna odpowiadająca na dynamiczny i pełen potencjału rynek kosmetyczny. Jako menedżer produktów kosmetycznych zyskasz praktyczną wiedzę zarówno z zakresu towaroznawstwa kosmetyków, jak również marketingu produktów kosmetycznych, a przede wszystkim będziesz potrafił zarządzać produktem kosmetycznym od A do Z.

Dynamiczny rozwój polskiego rynku kosmetyków wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów zarówno z dziedziny kosmetologii, chemii surowców kosmetycznych, jak też profesjonalnych menedżerów posiadających wiedzę zarówno z zakresu towaroznawstwa kosmetyków, jak również marketingu produktów kosmetycznych.

to specjalność ucząca poszukiwanej umiejętności stosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych oraz w jednostkach administracji publicznej. Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z systemowym podejściem do zarządzania w organizacji.

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością, w szczególności projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych.

Informatyka i ekonometria

lubisz rozkładać wszystko na czynniki pierwsze? Analityka gospodarcza to Twoja specjalność, jeśli w przyszłości chcesz być poszukiwanym specjalistą – analitykiem tworzącym profesjonalne analizy na potrzeby biznesu, przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych.

Jest to specjalność kształcąca analityków – poszukiwanych specjalistów, przygotowanych do sporządzania profesjonalnych analiz na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych.

kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu rozwiązań informatycznych, świetnie znających uwarunkowania ekonomiczne i potrafiących przełożyć wiedzę informatyczną na innowacyjne osiągnięcia biznesu i e-biznesu. To tutaj poznasz najnowsze trendy rozwoju technologii informatycznych, wyjeżdżając na zagraniczne praktyki do liczących się w świecie instytucji lub realizując projekty wewnątrz Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych świadomi uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

to specjalność odpowiadająca na jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jeśli więc chcesz dobrze przygotować się do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, nie trać czasu i wybierz naszą specjalność.

Logistyka międzynarodowa należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu, co więcej jest nauką interdyscyplinarną, ściśle związaną z biznesem międzynarodowym. Zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego studia licencjackie na specjalności logistyka międzynarodowa mają charakter studiów zawodowych. Mają one przygotować studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Temu celowi podporządkowany jest charakter i zakres oferowanych zajęć.

uczy niezbędnej znajomości zasad dyplomacji gospodarczej (ekonomicznej), czyli zabiegów mających na celu skuteczne forsowanie interesów przedsiębiorstw na poziomie instytucji unijnych i wspieranie przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Specjalność tych wszystkich, którzy wyposażeni w praktyczną wiedzę dotyczącą Unii chcą w przyszłości kompetentnie poruszać się w świecie gospodarki unijnej i z sukcesem na nią wpływać.

Specjalność przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dostarcza praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych i regulacjach na europejskim rynku pracy oraz wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji w dyplomacji gospodarczej.

Jeśli chcesz poznać i zrozumieć relacje oraz możliwe strategie zachodzące między dwoma i więcej podmiotami znajdującymi się w różnych państwach, aby być najlepszym menedżerem działającym w zarządzaniu i finansach międzynarodowych, lepszej specjalności dla siebie nie znajdziesz!

Specjalność zarządzanie i finanse międzynarodowe obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu zawarcia transakcji firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Oprócz wiedzy na temat strategii międzynarodowej, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi.

Gospodarka turystyczna

Wraz z globalizacją zniknęły granice turystyki, powstały olbrzymie międzynarodowe koncerny turystyczne, które świadczą profesjonalne usługi na wszystkich kontynentach. Jak nimi zarządzać, jak prowadzić zintegrowane działania marketingowe i biznesowe? Wszystkiego tego dowiesz się właśnie u nas. Zapraszamy!

Biznes turystyczny staje się najpotężniejszym sektorem gospodarki światowej wykorzystującym najnowsze zdobycze techniki i metody ekonomii międzynarodowej. Rośnie potrzeba pozyskiwania fachowej wiedzy zdolnej sprostać wyzwaniom międzynarodowego biznesu turystycznego

Polityka społeczna

to specjalność dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i polityki społecznej do pracy w instytucjach usług społecznych, takich jak: zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, urzędy pracy, fundacje i stowarzyszenia.

Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Polityka społeczna to bardzo rozległa dziedzina, oferująca ciekawą pracę dla osób o zainteresowaniach społecznych i ekonomicznych. Specjalność przygotowuje nowoczesnych menedżerów i pracowników instytucji usług społecznych, w tym: opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy.

najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętność trafnego rozpoznawania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów społecznych. Po naszej specjalności będziesz potrafił gromadzić i analizować dane, tworzyć plany i strategie operacyjne, negocjować, tworzyć wizerunek społeczny, pisać teksty perswazyjne, zarządzać projektami oraz organizować kampanie społeczne.

Specjalność przygotowuje pracowników łączących wiedzę z polityki społecznej, wiedzę ekonomiczną i wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, do pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a zwłaszcza w publicznych i prywatnych instytucjach sfery polityki społecznej.

Finanse i rachunkowość

czyli wszystko, co powinien wiedzieć i potrafić ekonomista doskonale przygotowany do pracy w sektorze bankowym, instytucjach kredytowych oraz instytucjach pośrednictwa finansowego - ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o najnowszych produktach i usługach bankowości elektronicznej.

Specjalność bankowość poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

specjalność dla chcących nabyć umiejętność swobodnego i kompetentnego analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych i społecznych pod kątem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny rynków finansowych, tworzenia strategii podatkowych, inwestowania na giełdzie, pozyskiwania i wykorzystywania funduszy UE.

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. Pozwala ona poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmy finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz metodykę aplikacji o środki unijne. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego.

dla chcących poznać tajniki obsługi podatkowej i skarbowej firm, przedsiębiorstw, osób fizycznych i prawnych. To od nas wychodzą najlepsi specjaliści w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej podmiotów krajowych i zagranicznych, a także specjaliści analizy ekonomicznej i finansowej.

Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

Jeśli chcesz poznać prawne i ekonomiczne aspekty wiedzy o ubezpieczeniach i stać się specjalistą w zakresie interpretacji i oceny warunków ubezpieczeń, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz procedur likwidacji szkód, to specjalność dla Ciebie.

Ubezpieczenia gospodarcze to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 60 lat tradycję na Uniwersytecie.

zainteresuje tych, którzy chcą poznać praktyczne umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami osób prywatnych. Przygotowujemy do pracy najlepszych specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne oraz doradców instytucji finansowych typu asset management, private banking itp., którzy będą obsługiwać klientów indywidualnych.

Inwestycje finansowe stwarzają bardzo szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy po studiach, ponieważ uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami osób prywatnych. Studia na tym kierunku kształcą przyszłych doradców w instytucjach finansowych typu asset management, private banking itp. obsługujących klientów indywidualnych, jak i specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne.

dla tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z obszaru planowania i doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego.

Szczególny nacisk położono na praktyczny wymiar wszystkich przedmiotów specjalnościowych, zarówno obowiązkowych, jak i do wyboru. Przyczyną utworzenia specjalności były przemiany zachodzące w obszarze regulacji unijnych i polskich dotyczących deregulacji zawodów finansowych (transze I i II – doradca podatkowy, agent i broker ubezpieczeniowy/reasekuracyjny, usługi księgowe i plany dalszej deregulacji – makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny i agent firmy inwestycyjnej), a także coraz większa różnorodność instytucji i instrumentów finansowych.

Specjalności – kierunek
Erasmus
Program Erasmus+ jest wiodącym programem wymiany studentów na świecie. UEP uczestniczy w nim od 1999 roku. Obecnie w ramach projektu Erasmus+ Mobilność istnieje możliwość wymiany studentów na jedno- i dwusemestralne pobyty studyjne, wyjazdów studentów i absolwentów na praktykę zagraniczną, a także wyjazdów pracowników uczelni wyższych w celach dydaktycznych i szkoleniowych. W programie uczestniczy 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i Macedonia.

Aktualnie w ramach programu nasza Uczelnia współpracuje ze 137 uczelniami zagranicznymi z 26 państw. Wyjazd na pobyt studyjny i/lub praktykę może być realizowany na każdym stopniu studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Co roku około 200 studentów UEP korzysta z wyjazdów, otrzymując stypendia, które pokrywają różnicę w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a państwami programu, tj. od 300 do 500 euro miesięcznie. Ponadto projekt mobilności na studiach został wsparty ze środków programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego studenci, którzy posiadają prawo do stypendium socjalnego, otrzymują zwiększone o 200 euro miesięcznie stypendium na wyjazd studyjny. Uczestnicy staży studenckich, w zależności od kraju pobytu, otrzymują w ramach programu Erasmus+ stypendium w wysokości od 400 do 600 euro.

Dzięki mobilności studenci UEP poznają inne modele nauczania, podnoszą swój poziom wiedzy akademickiej, odnoszą korzyści w obszarze edukacji międzykulturowej i rozwoju osobistego oraz, w trakcie praktyk w przedsiębiorstwach, zdobywają umiejętności cenione na rynku pracy.
Masz pytania?
Skontaktuj się z Działem ds. Badań Naukowych i Współpracą z Zagranicą:
  • al. Niepodległości 10, Gmach Główny, II piętro, pok. 218
  • 61 8569364, 61 8569365
Nasza oferta
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mogą ubiegać się o szereg stypendiów i możliwość zakwaterowania w akademikach.
Dowiedz się więcej
Szczegółowe zasady (aktualne regulaminy, kryteria, progi dochodowe, wymagane dokumenty) znajdziesz na stronie Uczelni. Zakładka: Studenci -> Pomoc materialna
Dowiedz się więcej
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie w organizacji procesu studiowania.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?

Skontaktuj się z Działem Spraw Studenckich:
  • al. Niepodległości 10, Budynek B, II piętro, pok. 221-223, 201
  • 61 8569569, 61 8569570, 61 8569571, 61 8959573
dss@ue.poznan.plUEP. Poznaj różnicę

Bo można studiować jakoś lub wybrać JAKOŚĆ

W 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął II miejsce w XVI edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” w kategorii „Najlepsze uczelnie ekonomiczne”. Zdobyliśmy I miejsce w zestawieniu uczelni ekonomicznych w rankingu tygodnika „Polityka”. Awansowaliśmy do kategorii czterech palm w międzynarodowym rankingu Eduniversal, zyskując tytuł „TOP business school with significant international influence”. Otrzymaliśmy wyróżnienie dla 19 programów studiów w zestawieniu „Eduniversal Ranking of the best Master & MBA”. Takim wynikiem nie może poszczycić się żadna inna polska uczelnia.

Bo warto zrobić krok od szkoły znanej do UZNANEJ uczelni.

W 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął II miejsce w XVI edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” w kategorii „Najlepsze uczelnie ekonomiczne”. Zdobyliśmy I miejsce w zestawieniu uczelni ekonomicznych w rankingu tygodnika „Polityka”. Awansowaliśmy do kategorii czterech palm w międzynarodowym rankingu Eduniversal, zyskując tytuł „TOP business school with significant international influence”. Otrzymaliśmy wyróżnienie dla 19 programów studiów w zestawieniu „Eduniversal Ranking of the best Master & MBA”. Takim wynikiem nie może poszczycić się żadna inna polska uczelnia.

By sięgać szczytów, warto wybrać uczelnię GODNĄ, nie tylko wygodną.

Od 90 lat Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu współtworzy mapę świata uniwersyteckiego w Polsce i Europie. Współpracuje z uznanymi ośrodkami myśli ekonomicznej na całym świecie. Dzięki temu dzisiaj programy nauczania realizowane przez UEP odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz unijnym standardom edukacji. O wysokim poziomie nauczania świadczą przyznane Uczelni akredytacje i certyfikaty, a także wysokie kategorie KBN i akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bo specjalista powinien rozumieć, nie tylko “umieć”.

Każdego roku studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kończy ponad 4000 absolwentów. To pełni energii młodzi ludzie, którzy są doskonale przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej. Ich kompetencje są doceniane w największych polskich i zagranicznych firmach, o czym świadczy III miejsce wśród uczelniekonomicznych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani na rynku pracy (Ranking Szkół Wyższych 2015 „Wprost”).

Jak wygląda proces rekrutacji?

Etap 1

  1. Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia.
  2. Wnieś w terminie opłatę rekrutacyjną.
  3. Sprawdź uzyskane punkty rankingowe i dowiedz się, czy jesteś w II etapie.
  4. Zależnie od rodzaju ukończonych studiów oraz daty ich ukończenia zostaniesz zakwalifikowany do II ETAPU lub zaproszony do testu kwalifikacyjnego (studia stacjonarne II stopnia).

Etap 2

  1. Najtrudniejsze za Tobą! Teraz wystarczy, że złożysz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do UEP.
  2. Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się informacja, czy zostałeś przyjęty.
Życzymy powodzenia!
Ryszard Grobelny

Ryszard Grobelny

Były Prezydent Miasta Poznania.

Robert Klimacki

Robert Klimacki

Dyrektor biura regionalnego EY Polska w Poznaniu.

Agnieszka Świergiel

Agnieszka Świergiel

Dyrektor Generalna w Imperial Tobacco Polska SA.

Jacek Rutkowski

Jacek Rutkowski

Prezes Zarządu Amica Wronki SA.

Maciej Samcik

Maciej Samcik

Dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej specjalizujący się w tematyce finansowej.

Dominik Fajbusiewicz

Dominik Fajbusiewicz

Członek Zarządu Idea Bank SA oraz Lion’s Bank.

Wojciech Kruk

Wojciech Kruk

Polski polityk, przedsiębiorca, ekonomista, senator II, III i IV kadencji.

Anna Kaczkowska-Donaj

Anna Kaczkowska-Donaj

Dyrektor Finansowa Imperial Tobacco Polska SA.

Andrzej Jan Byrt

Andrzej Jan Byrt

Polski ekonomista, urzędnik państwowy i dyplomata. Ambasador Polski we Francji i Księstwie Monako.

Andrzej Głowacki

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu DGA SA.

Rankingi i sukcesy

Eduniversal

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu utrzymał pozycję w rankingu Eduniversal w kategorii „Top Business School with significant international influence” (4 palmy).

Ranking Web

12. miejsce na świecie i 6. miejsce w Europie w Ranking Web of Bussiness Schools.

Polityka

2. edycja rankingu „Polityki” polskich uczelni akademickich – 1. miejsce wśród uczelni ekonomicznych.

Sedlak & Sedlak

Zarobki naszych absolwentów na 2. miejscu wśród uczelni ekonomicznych.

Wprost

Ranking szkół wyższych tygodnika „Wprost” – 2. miejsce w dziedzinie „ekonomika transportu i logistyka”, 2. miejsce w dziedzinie „ekonomia, finanse, rachunkowość”, 3. miejsce w dziedzinie „zarządzanie i marketing”.

Perspektywy

XVII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016 – 2. miejsce wśród publicznych uczelni ekonomicznych.